1. Jobcompany is een werving & selectie bureau die zijn klanten kandidaten voorstelt voor arbeidsovereenkomsten van
bepaalde of onbepaalde duur. In het kader van deze rekrutering verbindt Jobcompany er zich toe de kandidaat aan een
bepaalde selectieprocedure te onderwerpen.

2. Elke overeenkomst met Jobcompany (opdrachtnemer) komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene
voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst (op de voorzijde) aan. Bij tegenstrijdigheid hebben
de bijzondere voorwaarden op de voorzijde voorrang.

3. Enkel dit contract werd tussen de klant en Jobcompany afgesloten. Dit contract geldt ook voor niet vernoemde functies,
toekomstige functies en spontane voorstellingen van kandidaten waar geen open vacature voor bestaat.

4. Elke wijziging van één van de bijzondere voorwaarden oorspronkelijk in de overeenkomst vastgesteld moet door een
aanhangend contract worden bepaald tussen de klant en Jobcompany.

5. Dit contract heeft uitwerking met ingang van de voorstelling van een kandidaat (dat wil zeggen wanneer de klant
informatie verkrijgt betreffende een kandidaat). Dit geldt ook wanneer een kandidaat anoniem (zonder naam) wordt
voorgesteld.

6. Indien een klant een kandidaat binnen de 12 maand nadat deze werd voorgesteld tewerkstelt, is de commissie van
Jobcompany zoals vermeld in artikel 10 opeisbaar. De klant verbindt er zich toe Jobcompany op de hoogte te brengen van
de tewerkstelling binnen de 14 kalenderdagen vanaf de begindatum van het contract van de kandidaat. Zoniet zal
Jobcompany de klant 35% van het jaarlijks brutoloon van de kandidaat factureren.

7. Onder “tewerkstelling” verstaat men een aanwerving voor bepaalde of onbepaalde duur, zowel in dienstverband als onder
zelfstandig / freelance statuut.

8. Alle voorstellingen van kandidaten zijn strikt vertrouwelijk. In geval dit niet door de klant wordt gerespecteerd en een
kandidaat door een derde wordt tewerkgesteld, is de klant Jobcompany de volledige commissie verschuldigd die hij
Jobcompany had moeten betalen indien hij de kandidaat had geselecteerd. Onder derden verstaat men een gelieerde
maatschappij, een filiaal of een andere onderneming waar de klant mee verbonden is. Deze lijst is niet volledig.

9. De klant verbindt er zich toe Jobcompany op de hoogte te brengen van de selectie van een kandidaat binnen de 14
kalenderdagen vanaf de selectie. Hij zal dan ook Jobcompany een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen de klant en
de kandidaat opsturen.

10. De commissie van Jobcompany wordt berekend op basis van het referte bruto-jaarloon, inclusief extralegale voordelen.
Hieronder verstaan we netto vergoedingen, maaltijdcheques, firmawagen en dergelijke. Deze lijst is niet volledig.

11. De commissie van Jobcompany, op basis van het referte bruto jaarloon zoals bepaald in artikel 10, hangt af van de
loonschijf van de kandidaat zoals beschreven op de voorzijde van dit document.

12. Voor een deeltijdse tewerkstelling zal de selectiefactuur berekend worden op basis van het jaarlijks referte brutoloon, dat
op voltijdse basis werd gebracht.

13. Jobcompany mag de commissie vereisen wanneer een kandidaat wordt geselecteerd. Hieronder wordt verstaan bij
ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Indien de toekomstige werknemer een opzegperiode heeft die langer is als
één maand wordt er 50% van de commissie vereist bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst en 50% bij opstart.
Deze commissie is niet verbonden met het succes van de proefperiode die de onderneming en de werknemer eventueel
kunnen overeenkomen. In geen geval kan een terugbetaling – geheel of gedeeltelijk – opgeëist worden door de klant.

14. De facturen van Jobcompany zijn betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen bij uitgifte, netto, zonder disconto. Bij
ontstentenis van betaling bij de ontvangst van de factuur zal het gefactureerd bedrag, van rechtswege, en zonder
voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 14% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, bij wijze van
forfaitair overeengekomen schadevergoeding, na ingebrekestelling per aangetekend postschrijven, een vergoeding
verschuldigd zijn t.b.v. 18% op de verschuldigde sommen, met een minimum van €500. De wissels brengen hierin geen
enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing.

15. Bij het niet nakomen van de betalingstermijn vervalt elke vorm van gunsten. Gunsten omvat garantie, spreiding van
betaling, … Deze lijst is niet volledig.

16. Alle zegelkosten, kwitantierechten, taksen en alle andere rechten en kosten door de in voege zijnde wetgeving op het
ogenblik van het opstellen van de factuur zijn ten laste van de gebruiker.

17. Elke factuur door Jobcompany opgemaakt is definitief door de gebruiker aangenomen indien zij niet per gemotiveerd
aangetekend schrijven betwist wordt binnen 8 dagen van haar ontvangst.

18. Het contract verbindt al diegenen die hem hebben ondertekend en hun eventuele titelopvolgers.

19. De onderhavige algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en zijn alleen geldig met uitsluiting van
alle andere.

20. Dit contract geldt tot het einde van het kalenderjaar en wordt elk jaar stilzwijgend voor één jaar verlengd tenzij
schriftelijke opzegging een van beide partijen minstens een maand voor het einde van het kalenderjaar. De partijen
kunnen deze overeenkomst op elk moment stopzetten onder vorm van onderling akkoord.

21. Bij geschillen tussen de betrokken partijen is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.